Мэдээ мэдээлэл

portfolio7
Тандалт, судалгаа хийх журам

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 19.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1/11/2018 11:59:05 AM
3
portfolio7
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 19.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1/11/2018 11:57:10 AM
3
portfolio7
Усны хууль

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь усны нөөц, түүний сав газрыг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1/11/2018 11:50:17 AM
3
portfolio7
Агаарын тухай

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хүрээлэн байгаа агаарыг хамгаалах, бохирдохоос урьдчилан сэргийлэх, агаар бохирдуулах бодисын хаягдлыг бууруулж хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1/11/2018 11:48:13 AM
3
ARE YOU READY FOR AWESOMENESS? THIS IS CALL TO ACTION

PURCHASE NOW